Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam szakmai és programkövetelménye

1. a) A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MEGNEVEZÉSE
Gyógynövénygyűjtő
b) SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGNEVEZÉSE
Gyógynövénygyűjtő
Szakmai programkövetelmény azonosító száma: SzPk-00059-15-20 0 06 1
Szakmai programkövetelmény érvényessége 2015-04-09
2. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁKKAL
új, önálló tevékenység, munkaterületi feladat végezhető el
3. A SZAKMAI PROGRAMKÖVETELMÉNY MODULRENDSZERŰ
igen
programkövetelmény modul azonosító száma modul megnevezése
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-01 Gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelme
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-02 A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények, drogot adó részeik
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-03 A gyógynövények élőhelye, lelőhelye, a gyűjtés ideje
SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-04 Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása.
4. AZ OKJ-BAN SZEREPLŐ AZON SZAKMACSOPORT, AMELYBE A PROGRAMKÖVETELMÉNY BESOROLHATÓ
20 – Mezőgazdaság
5. AZ EKKR-HEZ KAPCSOLÓDÓ MAGYAR KÉPESÍTÉSI KERETRENDSZER SZERINTI SZINTJÉNEK MEGHATÁROZÁSÁRA ÉS BESOROLÁSÁRA VONATKOZÓ MEGJELÖLÉSE:
6. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG JELLEGÉTŐL FÜGGŐEN A KÉPZÉS MEGKEZDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BEMENETI FELTÉTELEK
Iskolai előképzettség: iskolai előképzettséghez nem kötött, az általános iskola nyolc évfolyamánál kevesebb
Szakmai előképzettség: szakmai előképzettséghez nem kötött
Egészségügyi alkalmassági követelmények: szükséges, éspedig: foglalkozás-egészségügyi alkalmasság a 33/1998. (VI. 24.) NM rendelet alapján
Előírt gyakorlati idő: nem szükséges
Egyéb feltételek: nem szükséges
7. A SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ LEGJELLEMZŐBB TEVÉKENYSÉG, VAGY MUNKATERÜLET RÖVID LEÍRÁSA
Megtervezi, megszervezi és elvégzi a gyógynövények gyűjtésével, illetve értékesítésre, feldolgozásra történő előkészítésével kapcsolatos munkákat. Meghatározza a gyűjtendő gyógynövények körét és mennyiségét, elvégzi az értékesítéssel kapcsolatos feladatokat.
8. SZAKMAI VÉGZETTSÉGGEL BETÖLTHETŐ MUNKAKÖR MEGNEVEZÉSE ÉS BESOROLÁSA
FEOR főcsoport megnevezése: Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási foglalkozások
FEOR száma: 9331
Foglalkozás megnevezése: Egyszerű mezőgazdasági foglalkozású
A szakmai végzettséggel legjellemzőbben ellátható tevékenység, munkaterület: Gyógynövénygyűjtő
9. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÖSSZÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A képzés “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A képzés “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés összóraszáma minimum: 295
A képzés összóraszáma maximum: 590
Elméleti képzés idő aránya (%): 29
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 71
A képzés “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
10. A SZAKMAI VÉGZETTSÉG MEGSZERZÉSÉT IGAZOLÓ DOKUMENTUM KIADÁSÁNAK FELTÉTELEI
1. a képzés felnőttképzési szerződésben megjelölt óraszámának hetven százalékán való részvétel, és
2. a szakmai záró beszámoló sikeres teljesítése
3.1. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-01
A programkövetelmény modul megnevezése Gyógynövénygyűjtés egészség- és környezetvédelme
3.1.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 6
A képzés óraszáma maximum:  12
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%):  70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.1.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a gyógynövénygyűjtés során fellépő fizikai és vegyi ártalmakat Képes alkalmazni a gyógynövény-gyűjtés során fellépő fizikai és vegyi ártalmakkal kapcsolatos ismereteit Elfogadja a lehetséges fizikai és vegyi ártalmakat, melyek a gyógynövénygyűjtés során felléphetnek, és ennek megfelelően végzi munkáját Önállóan védekezik a gyógynövény-gyűjtés során fellépő fizikai és vegyi ártalmak ellen Ismeri a kéziszerszámok használatára vonatkozó előírásokat Képes az előírásoknak megfelelően használni a kéziszerszámokat Munkavégzés során szem előtt tartja a kéziszerszámok használatára vonatkozó előírásokat Önállóan alkalmazza a kéziszerszámok használatára vonatkozó előírásokat Ismeri a gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi előírásokat Képes betartani a gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi előírásokat Szabálykövető magatartást tanúsít gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezetvédelmi- és természetvédelmi szabályok betartását illetően Önállóan és társaival együttműködve is betartja a gyógynövénygyűjtéshez kapcsolódó környezet- és természetvédelmi előírásokat Ismeri a mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó előírásokat Képes munkavégzése során alkalmazni a mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó előírásokat Szem előtt tartja munkavégzés során a mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó előírásokat Mérgező és erős hatású gyógynövényekre vonatkozó ismereteit saját és társai egészségének megőrzését szem előtt tartva felügyelettel alkalmazza
A gyógynövény-gyűjtés során használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásai megismeri Képes alkalmazni a gyógynövény-gyűjtés során használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásait Magára nézve kötelezőnek tartja a megismert gyógynövénygyűjtés során használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásait Felelősséggel önállóan alkalmazza a gyógynövény-gyűjtéssorán használt kéziszerszámok biztonságtechnikai előírásait Ismeri az elsősegélynyújtás szabályait Képes kiválasztani az alkalmazandó elsősegély nyújtási tevékenységet Vállalja, hogy szükség esetén elsősegélynyújtásról gondoskodik a munkavégzés idején Önállóan képes elsősegélyt nyújtani és segítséget hívni Ismeri a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat Képes betartani a munka és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat Belátja a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírások betartásának fontosságát Betartja a munka- és tűzvédelemmel kapcsolatos előírásokat
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas
lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégzők
alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés , hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.
3.2. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-02
A programkövetelmény modul megnevezése A szabadon és engedéllyel gyűjthető gyógynövények, drogot adó részeik
3.2.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 85
A képzés óraszáma maximum: 170
Elméleti képzés idő aránya (%): 30
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 70
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.2.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Tudja a növényismereti jegyzékben szereplő szabadon gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezését Képes felismerni a növényismereti jegyzékben szereplő szabadon gyűjthető gyógynövényeket Nyitott a szabadon gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezésének elsajátítására Önállóan felismeri a növényismereti jegyzékben szereplő szabadon gyűjthető gyógynövényeket Tudja a növényismereti jegyzékben szereplő engedéllyel gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezését Képes felismerni a növényismereti jegyzékben szereplő engedéllyel gyűjthető gyógynövényeket
Nyitott a engedéllyel gyűjthető gyógynövények pontos magyar megnevezésének elsajátítására Önállóan felismeri a növényismereti jegyzékben szereplő engedéllyel gyűjthető gyógynövényeket Ismeri a meghatározást segítő morfológiai
jegyeket Képes a meghatározást segítő morfológiai jegyeket a gyakorlatban növényhatározásra felhasználni Szem előtt tartja a növényismereti jegyzékben szereplő gyógynövények meghatározásánál a meghatározást segítő morfológiai jegyeket. Segítséggel és útmutatással meghatározza a növényismereti jegyzékben szereplő tanult gyógynövényeket Megnevezi a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket Képes felismerni a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot Önállóan felismeri a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket Megnevezi a hajtás-és levéldrogot adó gyűjthető gyógynövényeket Képes felismerni a hajtás- és levéldrogot adó gyűjthető gyógynövényeket Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot Önállóan felismeri a hajtás-és levéldrogot adó gyűjthető gyógynövényeket Megnevezi a virágdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket Képes felismerni a virágdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot Önállóan felismeri a gyökérdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket Megnevezi a termésdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket Képes felismerni a termésdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket. Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot Önállóan felismeri a termésdrogot adó gyűjthető gyógynövényeket Megnevezi az egyéb drogot adó gyűjthető gyógynövényeket Képes felismerni az egyéb drogot adó gyűjthetőt gyógynövényeket. Szem előtt tartja a gyógynövénygyűjtés során a növények mely része tartalmazza a drogot Önállóan felismeri az egyéb drogot adó gyűjthető gyógynövényeket.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a
gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és fűszernövény termesztő szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégzők alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés , hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.
3.3. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-03
A programkövetelmény modul megnevezése A gyógynövények élőhelye, lelőhelye, a gyűjtés ideje
3.3.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 102
A képzés óraszáma maximum: 204
Elméleti képzés idő aránya (%): 29
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 71
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.3.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a vadontermő gyógynövények gyűjtési helyét Képes az adott gyűjtési helynek megfelelő gyógynövények felkutatására
Gyűjtés során szem előtt tartja az adott élőhely sajátosságait, az ott előforduló gyűjthető növényeket Önállóan gyűjti az adott gyűjtési helyen az ott élő gyógynövényeket Ismeri a gyógynövénygyűjtés általános szabályait Alkalmazza a gyógynövénygyűjtés általános szabályait Elfogadja és törekszik alkalmazni a gyógynövénygyűjtés általános szabályait Önállóan, másokkal együttműködve alkalmazza a gyógynövénygyűjtés általános szabályait Rendelkezik a gyűjtési idő meghatározásához szükséges ismerettel Képes meghatározni az optimális gyűjtési időt Törekszik a gyógynövényeket az optimális időben gyűjteni. Önállóan meghatározza a gyógynövények gyűjtésének optimális időpontját Rendelkezik a gyűjtési mód meghatározásához szükséges ismerettel Képes meghatározni a megfelelő gyűjtési módot Elfogadja, hogy a gyűjtési mód meghatározza a
gyógynövény részének drogtartalmát. Önállóan, tudatosan végzi a drogot adó részek gyűjtését.
Növénygyűjtési gyakorlatot végez rét, legelő, szántóföld területen Képes megtervezni a növénygyűjtési munkákat réten, legelőn, szántóföldi körülmények között Elkötelezett a gyógynövények környezettudatos gyűjtésében. Felelősséget vállal munkájáért a gyógynövénygyűjtés során Növénygyűjtési gyakorlatot végez erdő területen Képes megtervezni a növénygyűjtési
munkákat erdő területen Elkötelezett a gyógynövények környezettudatos gyűjtésében. Felelősséget vállal munkájáért a gyógynövénygyűjtés során Növénygyűjtési gyakorlatot végez ártéri, vízpari területen Képes megtervezni a növénygyűjtési munkákat ártéri, vízparti területen Elkötelezett a gyógynövények környezettudatos gyűjtésében. Felelősséget vállal munkájáért a gyógynövénygyűjtés során Azonosítja a nyugalmi időszakban (okt.-márc.), tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjthető időszakban (okt.-márc.) tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjthető gyógynövény fajokat Szem előtt tartja azt a szakmai elvárást, amely a nyugalmi időszakban tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjthető gyógynövényekre vonatkoznak. Önállóan, a szabályoknak megfelelően végzi a nyugalmi időszakbani tavasszal, nyáron, nyár végén és ősszel gyűjtést.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a
gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és fűszernövény termesztő szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket
kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégző alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását,
segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés , hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.
3.4. PROGRAMKÖVETELMÉNY MODUL RÉSZLETES BEMUTATÁSA
A programkövetelmény modul azonosító száma SzPk-00059-15-20 0 06 1 /M-04
A programkövetelmény modul megnevezése Gyűjtött gyógynövények előkészítése értékesítésre, tárolása.
3.4.1. A KÉPZÉS KÉPZÉSI FORMÁTÓL FÜGGŐ MINIMÁLIS ÉS MAXIMÁLIS ÓRASZÁMA, ÉS AZ ELMÉLETI ÉS GYAKORLATI IDŐ ARÁNYA
A modul “Egyéni felkészítés” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
A modul “Csoportos felkészítés” képzési formában megvalósítható: Igen
A képzés óraszáma minimum: 102
A képzés óraszáma maximum:  204
Elméleti képzés idő aránya (%): 29
Gyakorlati képzés idő aránya (%): 71
A modul “Távoktatás” képzési formában megvalósítható: Nem releváns
3.4.2. SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK LEÍRÁSA
A legjellemzőbb tevékenység vagy munkaterület ellátásához szükséges szakmai kompetenciákat leíró szakmai ismeretek, készségek és személyes kompetenciák, társas kompetenciák és módszerkompetenciák tanulási eredmények szerinti leírása
Tudás Képesség Attitűd Felelősség, autonómia
Ismeri a gyógynövények elsődleges feldolgozásának célját . Képes elvégezni a gyűjtött gyógynövények elsődleges feldolgozását Belátja, hogy a gyógynövények elsődleges feldolgozása a minőségnövelést és az értéknövekedést szolgálja. Önállóan, és másokkal együttműködve felelősen végzi a gyógynövények elsődleges feldolgozását. Megnevezi a gyógynövény szárítás módjait, egyszerűbb eszközeit, a szárítás alatti változásokat. Képes kiválasztani a drogot adó növényi részek legegyszerűbb szárítási módját, figyelembe veszi a szárítás alatt végbemenő folyamatokat. Törekszik a szárítás alatti negatív változások kiküszöbölésére. A szárítási feladatokat tudatosan végzi, felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzéséért Ismeri a szárítás időtartamát befolyásoló tényezőket és ismeri azok szabályozásának Megtervezi a drogot adó növényi részek szárítási idejét és feltételeit. Törekszik a szárítást befolyásoló tényezők optimális szinten tartására Önállóan ellenőrzi, és szükség esetén a korrigálja a szárítási feltételeket. Ismeri a gyökér drog szárításának munkafázisait Képes a gyökereket szakszerűen előkészíteni
szárításra. Szem előtt tartja, hogy a befolyásolja a szárítmány minőségét. A szárítási és feldolgozási feladatok végzése során felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzésért Ismeri a hajtás-és levél, virágdrog szárításának munkafázisait Előkészíti a hajtásokat, leveleket, virágzatokat a szakszerű szárításra Szem előtt tartja, hogy a növényi rész előkészítése befolyásolja a szárítmány minőségét. A szárítási és feldolgozási feladatok végzése során felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzésért Ismeri a termés és egyéb drogok szárításának munkafázisait Képes előkészíteni szárításra a terméseket és egyéb drogokat adó
növényi részeket Szem előtt tartja, hogy a növényi rész előkészítése befolyásolja a szárítmány minőségét. A szárítási és feldolgozási feladatok végzése során felelősséget vállal a tevékenység precíz elvégzésért Ismeri a szárítás utáni műveletek szerepét, elvégzésének sorrendjét. Képes meghatározni a drogot adó növényi részek optimális nedvességtartalmát Törekszik a legkevesebb minőségi romlással a növényi részeket összegyűjteni. Önállóan, másokkal együttműködve képes száraz terméket összegyűjteni, az utólagos tisztítási munkálatokat elvégezni Ismeri a drogok minősítésnek szabályait. Drogok minősítésekor alkalmazza a tanult minősítési szabályokat. Önállóan, másokkal együttműködve képes száraz terméket minősíteni. Ismeri a növényi drogok csomagolásának lehetőségeit Képes a drogok csomagolásakor az egyes növényi részek csomagolására vonatkozó szabályok betartására Elfogadja, hogy a csomagolási mód befolyásolja a tárolásra szánt drog minőségét és a forgalmazhatóságát. Felelősséget vállal saját munkájáért, a becsomagolt drogért. Azonosítja a tároló, raktározó helyeket. Képes azonosítani a gyógynövények optimális tárolására alkalmas helyeket, képes megválasztani a raktározásuk megfelelő módjait. Törekszik olyan helyek kialakítására, amelyek a legalkalmasabbak a kész termékek raktározására. Kezdeményezi olyan megoldások alkalmazását, amelyek hosszú távon biztosítják a termékek minőségi tárolását.
A tervezett képzés munkaerő-piaci relevanciája
A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés programkövetelményének benyújtását az tette indokolttá, hogy a jelenleg érvényben lévő, Gyógy- és fűszernövény termesztő képzési program szakképesítés nem tartalmazza a gyógynövény gyűjtéshez szorosan kapcsolódó szakmai ismereteket, valamint ráépülésként végezhető el, s ez leszűkíti azoknak a munkaerő-piaci csoportoknak a
gyógynövénygyűjtéssel és termesztéssel összefüggő szakképesítés megszerzését, akik több szakmai képzés elvégzésére külső körülményeik illetve mentális nehézségeik miatt nem képesek. A Gyógy- és fűszernövény termesztő szakképesítés megszerzése során nem sajátítják el a képzésben résztvevők a gyógynövénygyűjtésre vonatkozó szakmai ismereteket. A Gyógynövénygyűjtő szakképesítés alkalmas lehet a Gyógy -és fűszernövény termesztő szakképesítést megszerzettek számára , hogy ismereteiket kiegészítsék a gyógynövények szakszerű gyűjtéséhez kapcsolódó ismeretekkel . Illetve lehetőséget biztosít arra is, hogy a szakmai képzésbe integrálhatók legyenek azok a speciális célcsoportok is, akik hátrányos környezetük, mentális problémáik miatt a jelenlegi szakképzési programokban nem tudnának részt venni. (Különös tekintettel kell lenni a 24 év alatti, az iskolarendszerből kikerült fiatalokra, mert ennél a korosztálynál a munkanélküliségi ráta országosan eléri a 20%-ot.) A képzést elvégzők alkalmassá válnak a gyógynövény gyűjtés végzésére szociális szövetkezetben, foglalkoztatási szövetkezetben, illetve alkalmi jellegű szezonális gyógynövény gyűjtési tevékenységet tudnak végezni, mely legális jövedelemszerzési lehetőség számukra a gyűjtött növényeket felvásárló gazdasági szereplők által. A gyógynövénygyűjtés egészség -és környezetvédelme modul olyan szakmai ismereteket tartalmaz amik lehetővé teszik a gyógynövény gyűjtés fenntarthatóságának kialakítását, segítik a mentális fejlődést, a környezettudatos gondolkodást nem csak a napi munkavégzés , hanem a mindennapi háztartás és életvezetés során is, és más szakmai képzések során is hasznosítható ismereteket tartalmaz.

A Gyógynövénygyűjtő – Gyógy- és fűszernövény gyűjtő, termesztő tanfolyam szakmai és programkövetelménye bejegyzés először a Ioszia jelent meg.